Cyfradd llog sefydlog

0
1055

Beth yw cyfradd llog sefydlog?

Yn enwedig o ran benthyciadau, yn ychwanegol at y cyfnod credyd, mae'r gyfradd llog hefyd yn chwarae Cyfradd llog sefydlog rôl wych. Wrth fenthyca'r benthyciwr, rhaid i'r benthyciwr ad-dalu llog, yn ychwanegol at y credyd gwirioneddol. Bydd y gyfradd llog yn cael ei osod ar gyfradd llog. Erbyn hyn, fodd bynnag, mae cyfraddau llog ar fenthyciadau yn newid yn gyson. Er mwyn i hyn gael unrhyw ganlyniadau, mae posibilrwydd y bydd cyfradd llog yn cael ei osod.

Mae hwn yn atgyweiriad cyfradd llog

Ar gyfer y benthyciwr, nid yw'r gyfradd llog yn ddibwys oherwydd gall wneud benthyciad neu ddyled arall yn llawer mwy drud. Dim ond meddwl am fenthyciad ar gyfer adeiladu tŷ lle gallwch siarad yn gyflym am swm ariannu 200.000 neu 300.000 Euro. Ac yma nid yw'r cyfraddau llog yn cael eu hystyried. Er mwyn atal cynnydd mewn cyfraddau llog, mae yna gyfradd llog fel y'i gelwir. Yn achos atgyweirio'r buddiant, bydd hyd penodiad y budd yn cael ei bennu i ddechrau erbyn diwedd cytundeb cyllid. Cyfeirir at y gyfradd llog yma hefyd fel cyfradd llog sefydlog, gan fod hyn yn ddilys waeth beth yw datblygiadau cyfraddau llog. Nid yw'r ddwy ochr yn rhwym wrth newid unochrog y gosodiad yn bosib. Mae pa mor hir y mae'r cyfnod hwn o amser yn sefydlog, gellir ei reoleiddio'n unigol rhwng y partļon. Nid oes unrhyw ofynion cyfreithiol ar gyfer rheoleiddio'r cyfnod. Felly, o ychydig fisoedd i sawl blwyddyn, mae llawer o bethau'n bosibl. Wrth gwrs, gellir gosod y gyfradd llog hefyd ar gyfer y cyfnod ariannu cyfan. Mae hyn yn aml yn cael ei wneud gyda benthyciadau tymor-hir gyda chyfnod byr. Yn achos ariannu mawr dros gyfnod hir, mae hyn braidd yn brin, hefyd oherwydd gall hyn fod yn anfantais i'r benthyciwr yn ariannol. Yn achos cyllido hirdymor, efallai y bydd cyfraddau llog a'u datblygiad wedi newid.

Mae hyn yn digwydd ar ôl i'r broses gyfradd llog ddod i ben

Ar gyfer y ddau barti, mae gosod cyfraddau llog yn fantais fawr, gan ddarparu diogelwch am y cyfnod penodol. Mae benthyciwr yn diogelu gosod cyfraddau llog yn erbyn cynnydd pellach mewn costau ac felly mae'n darparu diogelwch cynllunio yn yr ariannu. Wrth gwrs, gall addasiad o'r gyfradd llog ddigwydd ar ôl i'r penderfyniad ddod i ben. Mae'r graddau y gwneir addasiad yma eisoes wedi'i reoleiddio yng nghyd-destun y contract. Yma, mae'r amrediad yn reoliad sefydlog trwy gyfradd llog neu addasiad cyfradd unffurf. Mae hyn yn golygu y gellir diffinio cyfradd llog yn barod yn y cyfnod i fyny i'r pwnc. Fel rheol, fodd bynnag, mae'r gyfradd llog yn y dyfodol yn agored ac yna mae'n canolbwyntio ar y datblygiad cyfraddau llog cyfredol ar y farchnad. Gall hyn, wrth gwrs, fod yn fanteision ac anfanteision ar gyfer y ddwy ochr. Yn dibynnu ar duedd y gyfradd llog, gellir gostwng cyfraddau llog yn sylweddol dros amser neu hyd yn oed gael eu cynyddu gan gyfradd llog uwch. Cyfeirir at hyn hefyd fel risg o risg cyfradd llog, sy'n cael ei gludo yn y bôn gan y benthyciwr. Fel y crybwyllwyd eisoes, cymhwysir gosod cyfraddau llog nid yn unig i fenthyciadau, ond hefyd i faterion ariannol eraill lle mae llog yn cael ei ddwyn, fel yn wir, er enghraifft, gyda dyledion.

Rating: 5.0/ 5. O bleidlais 1.
Arhoswch ...