cyfnod alwad

0
849

Beth mae'r cyfnod galw i ffwrdd yn ei olygu?

Ydych chi eisiau benthyg benthyciad oherwydd eich bod am adeiladu tŷ neu os ydych am fwynhau rhywbeth hardd? Yna dylech fod yn wybodus am yr holl dermau posibl. Hefyd y cyfnod alwad yn rhan ohoni.

Mae'r sefydliad credyd yn rhagnodi'r cyfnod yn ystod y mae'n rhaid i chi adennill y cydbwysedd credyd. Weithiau nid yw'r holl arian yn cael ei ganiatáu ar unwaith, ond mae'n eich cymryd chi i'w gael. Er enghraifft, os ydych chi eisiau adeiladu tŷ, mae gennych gyfnod galw i ffwrdd. Wedi'r cyfan, mae'n rhaid ichi dalu biliau a thalu mwy. Felly, dylech hefyd gael yr arian yn y cyfnod penodedig. Mae'n bwysig eich bod chi'n defnyddio'r arian at ddiben penodol. Byddwch eisoes wedi dweud pryd y dyfarnwyd y benthyciad, y mae angen yr arian ar ei gyfer. Yna mae'n rhaid i chi hefyd ddefnyddio'r cronfeydd hyn a fenthycir yn briodol. Mae llawer o sefydliadau credyd hyd yn oed yn galw am brawf ac nid yw hyn yn anarferol o gwbl. Felly mae'n rhaid i chi ddileu'r holl dderbyniadau sy'n ymwneud â'r benthyciad.

Os na wnewch chi, yna bydd y cwmni credyd yn codi tâl i chi. Felly dylech bob amser weithredu yn eich ystyr a bod mor onest â phosibl. Sylwch fod yn rhaid i chi fod yn onest mewn unrhyw achos. Mae cyfnod galw i ffwrdd yn ddyddiad cau cytundebol. Os nad ydych chi'n siŵr, dim ond edrychwch i'r contract a gweld popeth sydd ei angen arnoch. Gallwch hefyd wirio gyda'ch ymgynghorydd banc sut mae cyfnod yr alwad. Gan y dylai hyn fod ar gael i chi ar gyfer pob cwestiwn. Os nad yw hynny'n wir, yna mae'n rhaid i chi fod yn amheus. Dylech chi gael rhywun i'ch gofyn mewn achos o argyfwng. Rhaid i'r person hwn fod ar gael i chi bob tro. Gwnewch yn siŵr bod gennych rif ffôn ar gyfer ymholiadau. Dyma'r unig ffordd i drafod cwestiynau pellach. Heddiw, mae popeth yn cael ei wneud gyda dyddiadau cau, ac mae hyn yn cynnwys yr amser pan fydd gennych chi un swm y benthyciad adfer.

Noder

Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio'r arian fel y maent wedi ei nodi ac nad ydych chi'n gwneud unrhyw beth o'i le un ai. Os byddwch yn gadael y dyddiad cau i basio, yna mae'n rhaid ichi ystyried cosb. Ni ddylai hynny ddigwydd, oherwydd ei fod yn ymwneud ag arian yn bennaf. Mae'n sicr na fydd yr arian hwn yn eich helpu i enwogrwydd, ond gallwch chi ddechrau llawer gydag ef. Os nad oes angen yr arian arnoch, mae'n rhaid ichi siarad â'r banc. Hyd yn oed wedyn, efallai y bydd cosb. Nid ydych chi wedi glynu wrth y Cytuniad. Byddwch yn ofalus, a byddwch bob amser yn meddwl yn ofalus pan fyddwch yn cymryd benthyciad. Yn anffodus, weithiau mae'n amhosibl osgoi credyd yn ôl. Mae'r rhan fwyaf o adeiladwyr tai a phobl eraill yn dibynnu ar yr arian ac yna caiff y cyfnod alwad ei barchu hefyd. Felly, ni ddylech bryderu am y broblem hon. Serch hynny, mae'n beth da os ydych chi wedi eich hysbysu eich hun.

Mae llawer o bethau i'w hystyried gyda benthyciad neu gredyd o'r fath. Fe welwch nad ydych yn gwneud unrhyw beth o'i le, os ydych chi'n ansicr, gofynnwch eto. Felly byddwch chi'n gwbl sicr eich bod chi'n gwneud popeth yn iawn. Mae'r cyfnod galw i ffwrdd yn fater pwysig, a geir yn y contract. Fodd bynnag, ni all y rhan fwyaf o ddefnyddwyr wneud unrhyw beth ag ef. Felly, mae'r posibilrwydd i holi'r banc.

Related Links:

Rating: 5.0/ 5. O bleidlais 1.
Arhoswch ...