Credyd atgoffa

0
815

Beth mae credyd trosglwyddo yn ei olygu?

Mae angen credyd arnoch chi? Dyma un peth y dylech feddwl amdano'n dda. Rhaid iddynt bwyso a mesur a dylent fod mor onest â phosib, yn enwedig wrth gyflwyno ceisiadau. Nid yw'n dda i chwalu neu wrthod data. Rhaid i chi dalu'r credyd yn ôl. Nid yw'r ffaith bod llog yn cael ei godi ar y benthyciad hwn yn anarferol o gwbl ac fel arfer fe grybwyllir yn uniongyrchol wrth wneud cais am fenthyciad. Gyda'r cais hwn, gallwch gyfrif ar yr holl fanylion i'w hesbonio'n uniongyrchol. Felly, rydych chi'n gweld yn union yr hyn rydych chi'n mynd i mewn ac yn gwybod yn union beth rydych chi'n ei lofnodi. Nawr rydym yn ymdrin â'r diffygion a all godi gyda benthyciad. a atgoffa yn ysgrifenedig pan na fyddwch yn talu cyfradd neu heb dalu. Ad-dalir y rhan fwyaf o fenthyciadau mewn rhandaliadau lle mae angen taliad misol. Mae hyn yn golygu bod rhaid ichi wneud taliad misol i gynnal y contract. Os nad ydych yn ddiffygiol, nid yw hyn yn broblem.

Beth mae'r sefydliadau credyd yn ei wneud?

Fodd bynnag, fel arfer byddwch chi'n cael un yn uniongyrchol Credyd atgoffa ac felly fe'u atgoffir. Mae llawer o sefydliadau credyd hefyd yn tynnu'r swm hwn yn ôl o'r cyfrif. Fodd bynnag, efallai na fydd y cyfrif yn cael ei gynnwys unwaith. Yn yr achos hwn, mae'n rhaid i chi roi gwybod i'r sefydliad credyd. Mae erioed o ddiddordeb i chi roi gwybod am dapiau o'r fath. Gan eich bod yn gallu troi atgoffa i ffwrdd. Fodd bynnag, mae cywilydd ar y rhan fwyaf o bobl pan nad oes ganddynt ddigon o arian i dalu'r gyfradd. Fodd bynnag, dylech gofio hynny pe na bai yn talu dim ond ffioedd swnio pan ddaw nodyn credyd atoch chi. Efallai y bydd hyd yn oed yn digwydd y byddwch yn ddiofyn nes bydd y credyd yn cael ei derfynu. Nid yw cael benthyciad newydd yn hawdd. Felly dylech weld eich bod chi bob amser yn setlo'ch rhandaliadau ar amser ac nid ydynt yn caniatáu iddynt fod yn ddiofyn. Felly rydych chi ar yr ochr ddiogel ac yn gwybod yn union beth all ddigwydd. Os ydych chi'n siŵr eich bod chi wedi ystyried popeth, yna rydych chi wedi gwneud popeth yn iawn. Fe welwch na fyddwch yn difaru os ydych chi'n adrodd popeth yn uniongyrchol. Gan eich bod chi'n gallu sbarduno llawer o drafferth. Gall y credyd atgoffa ddod yn gyflymach nag y gallwch chi ei weld. Nid yw'r benthyciad atodol yn sicr orau, ond ar gyfer y banc yr unig ffordd i'ch cyrraedd chi. Felly, dylech hefyd roi gwybod i'r banc yn gyflym os ydych wedi derbyn credyd atgoffa. Byddwch yn onest. Fe welwch fod eich gwrthwyneb yn ddynol ac yn ddealltwriaeth iawn hefyd.

Nid yw credyd atgoffa'n braf

Felly, rydych chi wedi sicr wedi dod o hyd i ffordd well i chi'ch hun. Nid yw'r gredyd atgoffa'n braf a dylid ei osgoi hefyd. Os ydych chi'n ymwybodol o hyn, gallwch fod yn siŵr na fydd unrhyw drafferth. Ond mae'n well os ydych chi'n syml yn gadael yr arian ar y cyfrif. Dylech wybod, yn achos cofrestriadau nad ydynt wedi'u ffrwythloni o'r banc, mae atwrneiaeth y banc hefyd wedi'i ddiffodd. Bydd hyn hefyd yn diddymu'r hyder y mae eich banc wedi'i roi ynoch chi. Mae ymddiriedolaeth bob amser bob amser y mae'n rhaid i'r ddwy ochr ei roi. Os byddwch yn talu sylw i hyn, bydd yn hawdd ichi bwyso a mesur y credyd atgoffa i chi. Felly peidiwch â gadael iddo gael hyd yn hyn.

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...