Morgais

0
1378

Beth yw Morgais?

Mae benthyciad eiddo tiriog yn fenthyciad llym i gyllido eiddo tiriog. O fenthyciadau rhandaliad confensiynol, mae benthyciad eiddo symudadwy yn wahanol i feini prawf gwahanol: Mae mwyafrif y sefydliadau ariannol yn dyrannu benthyciadau eiddo tiriog yn unig o derfyn credyd isafswm o 25.000 neu 50.000 Euro. Gwahaniaeth arall i fenthyciad defnyddwyr yw na allwch ddefnyddio'r arian ar ewyllys.
Mae'r swm y benthyciad dim ond ar gyfer adnewyddu neu adnewyddu yn ogystal ag ar gyfer prynu neu adeiladu tai neu fflatiau. Mae benthyciadau eiddo tiriog yn cael eu rhoi gan y sefydliadau credyd ar gyfer masnachol yn ogystal ag ar gyfer ariannu eiddo tiriog preifat.

Benthyciad eiddo tiriog - amrywiadau gwahanol

Mae benthyciadau eiddo tiriog yn cael eu rhoi gan y banciau mewn amrywiol amrywiadau. Dyma'r rhain:

- Benthyciadau moderneiddio
- Benthyciadau tai
- Benthyciadau tai

Yn dibynnu ar y pwrpas yr ydych yn gwneud cais am fenthyciad immoderniscy ar ei gyfer, efallai y bydd rhywogaethau anghyffredin pellach yn bodoli.

Benthyciad moderneiddio: Benthyciadau moderneiddio hefyd yn cael eu galw'n fenthyciadau preswyl Fel perchennog tŷ neu fflat bydd angen benthyciad moderneiddio arnoch yn fuan neu'n hwyrach. Gallwch ddefnyddio'r arian i foderneiddio'ch ystafell ymolchi neu i uwchraddio'ch eiddo i gyflwr diweddar. Os nad oes gennych arian digonol, mae angen ichi wneud cais am fenthyciad eiddo tiriog. Os nad yw'r swm benthyciad yn fwy na 35.000 Ewro, gallwch ddileu dyled sylfaenol eich eiddo yn y gofrestr tir. Gallwch hefyd wneud cais am gymorthdaliadau wladwriaeth ar gyfer adnewyddu egnïol. Mewn gwirionedd, benthyciad moderneiddio yw benthyciad eiddo symudadwy gyda phwrpas rhwymol. Maent yn yswirio'r benthyciwr i ddefnyddio'r arian yn unig ar gyfer moderneiddio ac yn cael budd-dal cyfradd llog. Fel ymgeisydd, mae'n rhaid i chi brofi eich bod yn berchennog eiddo tiriog. Ar ôl i'r gwaith perthnasol gael ei gwblhau, mae'n rhaid i chi gyflwyno anfonebu â llaw i'r benthyciwr.

Benthyciadau preswyl: Mae benthyciad preswyl yn fenthyciad eiddo tiriog, gyda chi rydych chi'n ariannu prynu condominium. Os ydych chi wedi bod yn byw fel tenant hyd yma, gallwch ddefnyddio'r rhent fel perchennog eiddo i ad-dalu'ch benthyciad eiddo tiriog. Fel perchennog eiddo, ni fyddwch yn elwa o'r ffaith y byddwch yn gallu talu'ch credyd gyda'r costau rhent, tra bydd eich rhent yn debygol o godi yn y blynyddoedd i ddod.

Benthyciadau tai: Prynu tŷ does dim rhaid i chi ariannu benthyciad eiddo tiriog yn unig. Gall y benthyciad eiddo tiriog hwn gynnwys gwahanol gydrannau. Y gwahanol elfennau yw:

- Benthyciad Hyrwyddo
- Benthyciadau KfW
- Adeiladu benthyciadau benthyciad
- benthyciadau morgais

Rhoddir benthyciadau morgais fel benthyciadau eiddo tiriog gan gwmnïau yswiriant, banciau cynilion a banciau. Yr amrywiad mwyaf cyffredin yw hynny blwydd-dal, Fodd bynnag, gallwch hefyd gael benthyciad morgais fel benthyciad terfynol neu fel benthyciad talu.

Mae benthyciad adeilad i ariannu eiddo tiriog, os ydych eisoes wedi adneuwyd arian yn eich cytundeb cynilo am nifer o flynyddoedd. Bydd banciau yn aml yn cynnig benthyciad morgais ar amodau mwy ffafriol. Felly, mae ymgynghori ariannol yn gwneud synnwyr.

Mae Kreditanstalt für Wiederaufbau yn cynnig benthyciadau KfW at wahanol ddibenion. Hyrwyddir prynu eiddo preswyl gyda benthyciad eiddo tiriog ffafriol ar uchafswm o 50.000 Euro. Ar gyfer adeiladu a moderneiddio effeithlonrwydd ynni, gallwch dderbyn cymorthdaliadau wladwriaeth hyd at uchafswm o 100.000 Euro.

Mae grantiau credyd hefyd yn cael eu cynnig gan fanciau cyllid rhanbarthol. Mae'r mwyafrif wedi'u hanelu at deuluoedd ifanc ac felly gallant fod yn werth chweil i chi.

Gwahaniaeth rhwng credyd eiddo tiriog a chredyd rhandaliad

Pan fyddwch chi'n derbyn benthyciad eiddo tiriog, gallwch drefnu diddordeb debyd gyda'ch banc. Yn yr achos hwn, cytunir ar gytundeb llog sefydlog am gyfnod ad-dalu penodol. Mae hyn yn annibynnol ar ddatblygiad gwirioneddol y gyfradd llog.

Related Links:

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...