ffi gwarant

0
797

Y ffi warantu

Os ydych chi eisiau benthyca benthyciad, mae'n rhaid i chi allu profi eich bod chi'n gallu ei ad-dalu. Os yw'r gwiriad credydrwydd yn ansicr, ac os nad yw'n bosib gwarantu incwm diogel a / neu ddigonol ar gyfer yr amodau byw presennol, bydd y cyflenwr cyfatebol yn gofyn am y benthyciwr. Felly, gall fod yn sicr y bydd yn cael ei arian yn ôl rhag ofn ansolfedd. Efallai y bydd y cyfochrog hyn yn cynnwys naill ai eitemau gwerthfawr (ee casgliadau darn arian ayyb) neu eiddo tiriog eich hun. Os nad oes unrhyw warantau, gellir ystyried gwarantwr hefyd. Sylwch, yn yr achos hwn, codir tâl gwarant ychwanegol.

Hawliau a rhwymedigaethau gwarantwr

A meichiau bob amser yn ddiddorol pan nad yw'r benthyciwr yn doddydd i 100 y cant. Rhaid i'r gwarantwr gyflawni amodau penodol ac mae'n ymgymryd â rhai rhwymedigaethau gyda'i warant.
Yn y rhan fwyaf o achosion, mae aelodau'r teulu yn gymwys am warant, gan y dylai benthycwyr a gwarantwyr berthynas arbennig o ymddiriedaeth. Mae'r gwarantwr yn cymryd cyfrifoldeb mawr os na all y benthyciwr dalu ei rwymedigaethau talu mwyach.
Mae union hawliau a rhwymedigaethau'r gwarantwr yn dibynnu'n gryf ar amodau unigol y contract gwarantu priodol. Caiff yr amodau hyn eu rheoli gan brif nodweddion y warant.

Y gwahanol fersiynau o warant

Mae gwahanol fathau o warantau a all arwain at ganlyniadau unigol. Mewn unrhyw achos, codir tâl gwarant, y mae'n rhaid ei dalu yn ychwanegol at y credyd.
Y gwarantau mwyaf cyffredin yw:
- y warant byd-eang
- y gwarant rhagosodedig
- y gwarant
- y warant ar y cais cyntaf

Gwarant byd-eang

Mae'r gwarant hwn yn arbennig o risg i'r gwarantwr, gan fod rhaid i'r gwarantwr fod yn atebol nid yn unig am y swm sefydlog ond hefyd ar gyfer holl ddyledion y benthyciwr yn y dyfodol.

Y ffi canslo

Am ffi canslo, mae'n bosibl y gofynnir i'r gwarantwr i dalu dim ond os gall y benthyciwr ddangos bod pob modd cyfreithiol posibl wedi cael eu cynnwys foreclosure, wedi blino'n lân ymlaen llaw ac nid oedd yn cael ei arian. Felly, mae'r amrywiad yw'r mwyaf diogel ar gyfer y gwarantwr.

Y warant hunan-osodedig

Yma, mae'r gwarantwr yn atebol gyda'r holl rwymedigaethau y mae'r benthyciwr yn berchen arnynt. Os canfyddir yr ansolfedd, mae'r gwarantwr yn tybio y rhwymedigaeth dalu ar yr un telerau â'r benthyciwr. Anfantais y warant hon yw bod datganiad y credydwr o ansolfedd y benthyciwr yn ddigonol i fod yn effeithiol.

Y warant ar y galw cyntaf

Gall yr amrywiad hwn fod yn effeithiol hefyd heb eglurhad barnwrol am ansolfedd gwirioneddol. Mae oedi taliad sengl eisoes yn ddigonol i'r gwarantwr gael ei dalu'n orfodol.

Y ffi warant berthnasol

Mae angen cytundeb gwarant ar bob gwarant, a ddylai fod yn ysgrifenedig. Gall y credydwyr hefyd dalu'r gwaith ychwanegol hwn ar gyfer dilysrwydd diddyledrwydd y gwarantwr yn ogystal â'r treuliau gweinyddol ar ffurf ffi warant. Mae swm y ffi warant yn dibynnu ar y gwarant presennol risg credyd, Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r ffi warantu oddeutu 1 i 3 y cant o'r hyn a ddymunir swm y benthyciad, Gellir hawlio ffi warant fel taliad untro neu barhaus. Mae ffi warant gyfredol bob amser yn cael ei godi ar fenthyciadau hirdymor, lle caiff yr amodau presennol ar gyfer y warant eu gwirio yn ystod cyfnodau penodol.

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...