Capkredit

0
777

Beth yw credyd cap?

I gloi benthyciad hirdymor bob amser yn golygu bod y cwsmer yn cael cyfradd llog sefydlog ar gyfer y benthyciad cyfredol. Yn achos cyllido morgais, gwarantir cyfnod penodol o osod llog hefyd. Fodd bynnag, os yw'r terfyn amser hwn wedi dod i ben, mae angen i gwsmeriaid a'r banc drafod cyfraddau llog newydd neu rhaid iddynt gytuno ar ariannu. Yma dyma'r Capkredit yn y gêm. Mae hyn ychydig yn anhysbys yn yr Almaen ymhlith cwsmeriaid y banc. Ond gall fod yn eithaf diddorol. Mae'r benthyciad yn golygu bod y gyfradd llog yn cael ei gyfrifo'n amrywiol.

Daw'r term o'r iaith Saesneg ac mae'n cynnwys benthyca. Gellir cymharu hyn â therfyn uchaf. Mae hyn yn golygu y bydd diddordeb ar y benthyciad hwn ond yn cynyddu i uchafswm penodol. Nodweddir y credyd yn bennaf gan ddau nodwedd. Mae gan y benthyciad benthyciad tymor hir, ond dim ond bond fer o ddiddordeb ac mae'r cap, felly'r uchafswm ar gyfer y diddordeb.

Yr opsiwn o'r terfyn uchaf neu'r terfyn is ar gyfer y credyd hwn

Efallai y bydd yr argraff gyntaf o'r benthyciad hwn yn anfantais i'r benthyciwr. Ond nid oes rhaid i hyn fod, oherwydd gall benthyciad rhandaliad dros flynyddoedd lawer fod yn fudd gwirioneddol i'r benthyciwr yn yr ardal o ddiddordeb. Dyma'r union argyfwng ariannol. Roedd yn troi allan y gall fod ac nid yn unig yn ffordd ar gyfer datblygu'r gyfradd llog. Byddai llawer o bobl sydd eisoes wedi cwblhau benthyciad arferol wedi bod am gael cred o'r fath. Mae cyfraddau llog effeithiol, yn enwedig yn achos benthyciadau adeiladu, wedi gostwng yn sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac ar lefel isel iawn ar hyn o bryd. Mae hyn yn arbennig o andwyol i'r bobl sy'n gysylltiedig â chyfradd llog uchel oherwydd cytundeb credyd anffyddlon.

Mae'r credyd hwn yn dda i bobl sydd am fanteisio ar fenthyciad dros gyfnod hwy, ond maent hefyd eisiau elwa o'r cyfraddau llog ffafriol. Serch hynny, nid yw terfyn uchaf y benthyciad hwn yn cael ei reoleiddio am ddim. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r gyfradd llog yn gostwng, ond gall hefyd fod yn ddamcaniaethol y bydd y gyfradd llog yn codi i'r terfyn uchaf. Wrth gwrs, mae hyn yn risg i'r cwsmer.

Manteision y cred cred

Un fantais o'r Capkredit yw ei bod yr un mor boblogaidd â benthyciadau morgais ymhlith cwsmeriaid. Mae gan gwsmeriaid y cyfle i gyflawni'r pwrpas yn dda, gan sicrhau bod adolygiad chwarterol o newidiadau mewn cyfraddau llog yn cael ei sicrhau. Gall y banc hefyd gynnal y siec ei hun o bell chwe mis. Gellir defnyddio'r gyfradd llog a osodir ar y dechrau fel tanysgrifiad. Serch hynny, gall hyn hefyd ddal i ostwng. Mae hyn er budd y sefydliad credyd. Mae uchafswm Capkredit yn fwy o fantais i'r cwsmer. Bydd hyn yn pennu faint y gall y costau credyd ei gael. Defnyddir benthyciadau hefyd yn ardal benthyciadau trefol.

Mantais arall o'r Capkredit yw ar gyfer cwsmeriaid preifat a busnes. Mae'r credyd pen yn arbennig o fanteisiol o ran diogelwch cynllunio. Yma fe all argyhoeddi yn dda. Mae'r benthycwyr masnachol a phreifat yn cael y cyfle i gyfrifo'n dda ac yn ddiogel y gyfradd y mae'n rhaid iddynt ei dalu bob mis. Os nad yw'r gyfradd llog yn cynyddu a hyd yn oed yn gostwng, mae'r cyfraddau ad-dalu a'r cyfraddau adbrynu hefyd yn is ar gyfer y benthyciwr.

Mae manteision eraill i'r benthyciwr hefyd. Felly, mae sefydliadau credyd yn aml yn gwrthod talu ad-daliad cynnar os caiff y benthyciad ei wastraffu yn gynamserol. Yn ogystal, mae gan gwsmeriaid y posibilrwydd o wneud ad-daliad arbennig ar ddyddiad penodol. Hefyd mae'n bosibl bod ad-daliad llawn. Mae hefyd yn bosibl i wahanol fanciau drosi'r credyd cap i mewn i fenthyciad cyfradd llog sefydlog.

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...