cario-drosodd

0
937

A ydych chi'n dymuno cymryd benthyciad neu wneud cais i'r banc?

Yna mae'n chwarae rhan bwysig eich bod chi'n rhoi gwybod i chi am bob math o bethau ac mae hefyd yn cynnwys y cario-drosodd, Mae hwn yn estyniad i'r cytundeb credyd gwirioneddol. Rhaid i chi wybod bod yn rhaid i chi ad-dalu benthyciad o fewn cyfnod penodol.

Yn ogystal, fodd bynnag, mae'n gwaethygu y bydd y llog hwnnw'n dal i gael ei godi ar y benthyciad hwn. Fel rheol, fodd bynnag, mae'n gyfradd llog sefydlog ac nid cyfradd amrywiol. Defnyddir ymestyn nawr os byddwch yn sylwi ar ôl cyfnod penodol na allwch ad-dalu'r benthyciad o fewn y terfyn amser. Gallant barhau i geisio mor galed, ond ni chaiff unrhyw beth ei adael ar ddiwedd y mis.

Mae cais estynedig yn gais ysgrifenedig i'r banc. Hynny yw, rydych chi'n gwneud cais am estyniad credyd. Mae'r contract fframwaith wedi'i ailddiffinio'n gyfan gwbl. Maent yn rhoi gwerthoedd newydd ac yna caiff ei selio. Fodd bynnag, rhaid i chi wybod nad oes rhaid cadarnhau'r credyd hwn o reidrwydd. Gall y banc hefyd wrthod caniatáu i'r cyfnod symudol. Yna mae gennych broblem.

Fodd bynnag, os bydd yn edrych fel eich bod yn dod gan anawsterau ariannol ac mae'n boils i lawr at y gallwch wneud unrhyw daliadau yn fwy, bydd y banc yn setlo yn hytrach gyda'r prolongation, gan ei fod yn gyfle i fynd yn ôl y taliad. Ni ddylai'r taliad hwn fod yn rhy uchel. Os ydych yn cymryd benthyciad, byddwch yn sicr yn glir eich bod, felly, yn mynd i mewn i rwymedigaeth talu. Mae'n rhaid i chi ad-dalu'r arian mewn unrhyw achos, ac mewn argyfwng fel bod dyled hefyd yn benderfynol wneud. Mae'n rhaid i chi osod y gyfradd benthyciad fel eich bod yn gallu talu rhandaliadau misol. Bydd y benthyciad yn cael ei ymestyn gan treigl, ond ni ellir ei osgoi mewn rhai sefyllfaoedd. Mae angen i chi ystyried popeth mewn unrhyw achos ac felly gwnewch yn siwr eich bod yn gallu defnyddio'r benthyciad i dalu yn ôl. Dylai'r credyd gael ei ad-dalu cyn gynted ag y bo modd. Felly, gallwch hefyd reoli popeth yn well ac osgoi'r ymestyn. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cymryd benthyciad oherwydd eu bod am brynu car neu dŷ. Yna dylech hefyd edrych yn fanylach ar eich incwm eich hun.

Rhaid ichi feddwl yn ofalus a allwch chi dalu'r rhandaliadau misol o gwbl. Os oes llawer o rwymedigaethau, efallai y bydd hi'n anodd cadw golwg ar y sefyllfa, ac mae ymestyn yn y ffordd olaf. Fel rheol, fodd bynnag, mae hyn ond yn amlwg tua diwedd y tymor. Mewn unrhyw achos, fe'ch cynghorir yn well os ydych chi'n chwilio am eich cynghorydd banc. Dylech sicrhau bod y banc mewn unrhyw achos drostynt ac yn barod i'ch cyfarfod chi. Felly, gallwch chi addasu cyfraddau gydag estyniad a does dim rhaid i chi ofni ansolfedd preifat. Gallwch hefyd osgoi gorfodi. Gellir gwneud benthyciad heddiw. Ond byddwch hefyd yn fwy diogel os ydych chi'n cadw'r cyfraddau mor isel â phosibl. Er bod y cyfnod yn cael ei ymestyn, ond mewn tŷ bydd hyn yn werth chweil. Mewn car, ar y llaw arall, mae gwerth y farchnad yn disgyn yn gyflym iawn. Felly, dylech ystyried yn ofalus a ydych am gymryd y risg hon. Felly, mae angen cyfochrog arnoch mewn unrhyw achos.

Related Links:

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...