gohirio taliad

0
2585

Beth mae ystyr gohiriedig yn ei olygu?

Ydych chi wedi gwneud cais am fenthyciad? Neu a oes angen arian arnoch ac mae angen i chi wneud cais am fenthyciad? Yna mae'n rhaid ichi ei ad-dalu mewn rhandaliadau. Mae'r cyfraddau fel arfer yn cael eu cadw mor fach ag y gallwch chi eu fforddio. Fodd bynnag, gall ddigwydd nad ydych bellach yn gallu talu'r rhandaliadau arferol am reswm penodol. Yna gallwch chi yn y banc a gohirio taliad yn berthnasol. Mae gohirio symiau bellach yn fath dda o ad-dalu, sydd fel rheol yn bosibl heb ychwanegu diddordeb. Y rhan fwyaf o'r amser y mae'n ymwneud â ohirio, pan fo anfonebau am wasanaethau yn rhy fawr ac ni all un fforddio'r taliad ar unwaith. I'r rhan fwyaf o bobl dyma'r cyfle olaf i setlo bil. Dylai unrhyw un sy'n dymuno gohirio gysylltu â'r partner cytundebol ar unwaith. Mae'n bwysig eich bod chi'n gwneud hynny mewn pryd. Fel arfer mae'n rhedeg fel a ganlyn. Rydych chi'n defnyddio gwasanaeth neu rydych chi'n delio â thaliad rhent. Yna a atgoffa ysgrifenedig.

Rhowch sylw bob tro

Ni ddylid anwybyddu'r rhybudd hwn mewn unrhyw achos. Mae'n bwysig cysylltu â'r person cuddio ar unwaith. Gellir gwneud hyn drwy'r post neu yn bersonol. Hefyd mae'r cyswllt e-bost yn bosibl. Mae bob amser yn bwysig eich bod yn nodi rhifau'r cwsmer neu rifau archeb os ydych chi'n dymuno gwneud cais am ohiriad. Dylech bob amser fod â'r niferoedd hyn ar gael os byddwch chi'n cysylltu â'r person anfoneb neu'r dyledwr. Nawr mae'n bwysig eich bod chi mor onest â phosib a hefyd yn adrodd yn gyflym i'r person. Mae llawer o bobl yn ddewr ac yn mynd am moratoriwm. Oherwydd hynny mae cyfle i gael arian. Defnyddir yr arian hwn gan y bobl hyn yn ogystal â phawb arall. Felly mae'r gohiriad yn beth da, mae'n rhaid ichi siarad â'r person sydd am arian. Bydd pwy bynnag sy'n cymryd hyn i ystyriaeth yn dod o hyd i ateb addas yn gyflym ac ni fu problem bellach yn fuan. Mae awr bellach yn bosibl i lawer o bobl. Dylech nodi'r taliad yn uniongyrchol gyda thaliad addas. Dylai unrhyw un sy'n ystyried y fath ad-daliad hefyd benderfynu ar y gyfradd.

Bydd y cyn, sydd nawr yn edrych ar y taliad rhandaliad ac yn cymeradwyo, yn dweud a yw'r gyfradd yn gywir neu a oes angen ychydig mwy o arian i setlo'r dyledion yn gyflymach. Felly, rydych chi hefyd yn cael penderfyniad yn gyflym, p'un a yw'n gweithio ac ni fydd dim yn mynd o'i le. Mae'n bwysig adrodd yn gyflym mewn trafodion cyfreithiol o'r fath. Bydd yn rhaid i unrhyw un sy'n aros yn rhy hir dalu mwy. Mae'r taliad rhandaliad ar gyfer llawer o ffordd i fynd yn ôl o fryn ddyled yn gyflymach. Yn anad dim, mae'n ymwneud â chael rhywfaint o arian ar ôl yn y poced. Felly mae'n rhaid ichi wybod beth rydych chi'n mynd i mewn. Yn y cyfnod cywir, dylid egluro'r holl gwestiynau pwysig. Felly, gall y ddau barti fod yn fodlon a byddant hefyd yn canfod cyfryngau da. Mae awr yn ddim byd drwg.

Ond gall fod yn beth drwg. Felly mae'n rhaid ichi fod yn glir ynghylch yr hyn rydych chi'n mynd i mewn. Dylai'r taliadau hyn gael eu gwneud cyn gynted ag y bo modd. Dylai unrhyw un sy'n gallu talu mwy wneud hynny. Gan mai dyma'r unig ffordd i leihau dyled yn gyflym a bydd hefyd yn cysgu'n heddychlon.

Related Links:

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...