Kulanter credyd

0
768

Beth yw credyd kulanter?

Ein credyd yn gredyd nad yw wedi'i setlo yn ôl y cytundeb. Bydd hyn yn newydd i chi, ac rydych chi'n debygol o feddwl am yr ewyllys da y mae cwmni bancio yn debygol o'i wynebu wrth roi benthyciad. Byddwch eisoes yn sylwi bod gan gredyd amodau gwahanol fel arfer na chredyd rheolaidd sy'n cael ei roi yn rheolaidd. Mae'r term ei hun felly'n fwy penodol ac yn benodol i'r pwnc. Mae'r sefyllfa ewyllys da ym maes credyd yn wahanol iawn, oherwydd disgrifir trin y cwsmer yma. Os yw cwsmer yn fodlon ac yn canmol cwrteisi'r banc, mae rheswm arall gan hyn. Mae'r credyd yn gredyd nad yw, ar yr un llaw, bellach yn rhwymo'r amodau y cytunwyd arnynt ac nad yw eu gwireddiad gan y cwsmer bellach yn cael ei warantu. Mae rhai banciau yn caniatáu i'ch cwsmeriaid adael benthyciad rheolaidd hefyd i fod yn gredyd coginio. Mae hyn yn ymwneud ag ad-dalu'r cyfraddau y cytunwyd arnynt, ond mae kulanzerkredit fel rheol bob amser yn wahanol i'r ffurf reolaidd.

Y diffiniad o gredyd y kulanter term

Fel y disgrifiwyd eisoes, mae'r banciau'n hysbysebu gyda'u ewyllys da. Ydy hi'n gyfraddau llog, cyfraddau ac amodau eraill. Yn gyffredinol, mae benthyciadau yn agored i risg gyffredinol. Mae hyn yn ymwneud â dibynadwyedd cwsmeriaid a benthycwyr. Diffinir y term risg credyd fel y risg credyd. Gall pobl sydd â chofnodion Schufa negyddol hefyd gael credydau pellach dan rai amgylchiadau. Dyma lle mae'r cysyniad o "kulanterkredit" eisoes ar waith pan ddaw'r cytundebau i ben, gan y gellir gwobrwyo'r banc dan sylw yn arbennig am y risg ddiffygiol hwn. Yn wir, ni fyddai unrhyw fanc yn hoffi benthyca benthyciadau y mae eu risg ddiffygiol yn cael eu graddio'n uchel iawn. Felly, nid yw'r benthyciadau hyn o reidrwydd yn cael eu rhedeg fel benthyciadau risg, ond fe'u labelir â chredyd. Gall unrhyw gredyd rheolaidd fod yn gredyd o'r fath os na all y cwsmer gydymffurfio â'r cytundebau. Mae'r achosion ar gyfer y diffygion hyn o ran cyfraddau llog ac amorteiddio yn wahanol iawn. Felly, gallwch chi gofio'r cysyniad hwn o'r credyd benthyca a darganfod ei fod bob amser yn ymyrraeth ac afreoleidd-dra i fenthyciadau rheolaidd. Fel y disgrifiwyd eisoes, gall unrhyw fenthyciadau rheolaidd yn ystod y cyfnod ad-dalu ddod yn gredyd-

Credyd Kulanter a'r effaith ar y banc a chwsmeriaid

Mae'r cysyniad o "kulanter Kredit" bob amser yn canfod ei ddefnydd a'i ystyr mewn bancio. Ni fydd neb yn crynhoi'r credyd fel credyd diog neu an-reolaidd yn y busnes rheolaidd. Heddiw mae banciau a chwmnïau sy'n arbenigo yn y math hwn o fenthyca. Yma mae'n y credyd hysbysebu heb Schufa a chaniateir eithriadau o ran credydrwydd. Ac mae'r dyraniad cyfatebol, felly, yn ddrutach, oherwydd, fel y dywedir, gall y cwmnïau hyn fod yn arbennig o beryglus i dalu eu risg benodol. Benthyciadau rheolaidd yw benthyciadau ffafriol, yn ystod cyfnod y wobr, mae'r cwmni bancio'n edrych yn fanwl ar werth credyd y cwsmer a'i gofnodion schufa. Mae benthyciadau heb Schufa, ond rhaid dweud un. Ni fydd hyd yn oed y banciau hyn yn cymryd unrhyw risg sy'n eich tybio ymlaen llaw nad yw'r cwsmer am dalu rhandaliadau pan ddaw cytundeb credyd i ben. Mae'r term "kulanterkredit" hefyd yn cael ei weld yn fwy yn fewnol i'r banciau, a dim ond os na all y cwsmer fforddio unrhyw gyfraddau mwy, mae benthyciadau rheolaidd kulanterkredit yn cael eu dynodi. Yna bydd y banc yn canslo'r benthyciad hwn a hyd yn oed os caiff credyd kulanzer ei derfynu, yna gall y cwsmer barhau i wrthddweud. Gall y math hwn o gredyd peryglus gael ei roi yn unig gan ffrindiau, cydnabyddwyr a'r teulu.

Related Links:

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...