Trosglwyddo credyd

0
953

Beth yw cerdyn credyd?

Maent wedi dewis cerbyd newydd neu wedi adeiladu tŷ newydd. Yn yr achos hwn, rhaid i chi gofnodi benthyciad. Fe welwch mai credyd nawr yw'r dewis olaf i lawer o bobl ac ni allwch gymryd unrhyw beth ymhellach. Felly, os oes angen benthyciad arnoch nawr a bod yn rhaid i chi wneud cais amdano yn eich banc tŷ, yna nid yw hynny'n broblem. Mae hyd yn oed yn gweithio'n eithaf da i ddefnyddio'r credyd hwn. Mae'r credyd ei hun wedi'i selio gyda chontract penodol. Byddwch chi a rhywun o'r banc yn arwyddo'r contract hwn. Mae'r cytundeb credyd yn cynnwys yr holl amodau posibl sy'n cyd-fynd â'r contract. Byddwch chi'n dangos cynllun rhandaliad ar yr un pryd. Gallwch chi ddefnyddio hyn i wirio pa mor dda y mae'r blaendal yn mynd rhagddo. Nawr gall ddigwydd eich bod am fynd yn gynt ag ad-dalu'r credyd eich hun. Dim ond pan fyddwch chi'n prynu tŷ, fel arfer mae'n cymryd hyd yn oed degawdau cyn ad-dalu benthyciad. Wel, efallai eich bod wedi dod gormod o arian yn anfodlon, ac wedi meddwl am sbarduno'r benthyciad cyn pryd. Dyna bryd hynny Trosglwyddo credyd, Fodd bynnag, ni ellir gwneud y datganiad credyd hwn fel hyn. Ni allwch drosglwyddo swm X i'r cyfrif banc. Gwnewch yn siŵr eich bod yn chwilio am sgwrs gyda'ch ymgynghorydd banc ymlaen llaw. Ar gyfer hynny, fe'ch hysbysir a all y credyd gael ei sbarduno cyn pryd.

Gellir trafod nodyn credyd yn uniongyrchol ar yr alwad am y credyd. Rhaid i chi sicrhau eich bod yn trin y trosglwyddiad yn gywir a bod yn siŵr eich bod am ei gael o gwbl. Os nad ydych chi'n siŵr, gallwch drefnu apwyntiad gyda'ch bancwr ar unrhyw adeg. Gwnewch yn siŵr ei bod mor onest â chi â phosib. Mae'n dda os ydych chi'n sôn am y cerdyn credyd yn uniongyrchol. Dyma sut y gall yr ymgynghorydd banc baratoi cynnig da i chi ac nid oes raid i chi aros yn hir ar yr apwyntiad. Yn y bôn, gwiriad credyd yw peth da os ydych chi am ei ddefnyddio. Serch hynny, dylech hefyd edrych ar yr union amgylchiadau.

Beth ddylech chi roi sylw iddo?

Felly mae'n rhaid ichi sicrhau eich bod chi'n gwneud popeth yn iawn ac yna gallwch weld a oes gennych ymgynghorydd da hefyd. Heddiw mae llawer o bethau'n gweithio ond dylid cadw gwiriad credyd yn y contract os yn bosibl. Defnyddir hyn yn aml pan fydd rhywun yn prynu car newydd. Yna mae'n cymryd egwyl credyd yn aml. Yn y rhan fwyaf, gall y cerbydau gael eu talu eisoes cyn yr ad-daliad gwirioneddol. Mae hyn hyd yn oed yn eithaf da ac mae'n ddymunol hefyd. Mae'r cliriad credyd felly'n fodd da a gall un ddod yn ddi-ddyled yn gyflymach. Fodd bynnag, dylech gael eich cynghori'n dda i dalu'r credyd o fewn y tymor. Mewn unrhyw achos, mae sgwrs gyda'r ymgynghorydd banc yn dda. Dyma sut yr ydych yn osgoi trafferth dianghenraid. Mae'r arian yn syml i dalu'r cyfrif banc yn anghywir. Ni ddylech chi. Byddwch yn ddiogel pan fyddwch chi'n cysylltu â'r ymgynghorydd banc yn bersonol neu drwy e-bost. Heddiw mae aur yn siarad. Gall un siarad â phob person a bydd hefyd yn cytuno ar glirio credyd. Felly byddwch yn onest a dim ond ceisiwch eich lwc. Edrychwch ar y contract a gawsoch pan gwblhawyd y credyd.

Related Links:

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...