gofyniad cyfalaf lleiafswm

0
763

Gofyniad ecwiti lleiaf - Beth yw ystyr hyn?

Os oes gennych ddiddordeb fel cwsmer am fenthyciad neu fenthyciad, y cwestiwn yw Ecwiti pwynt nodweddiadol ar gyfer banciau. Mae'r ecwiti yn pennu faint y gellir benthyca benthyciad neu fenthyciad. Mae hyn yn golygu, hyd yn oed os nad yw ecwiti bob amser yn ffactor pwysicaf, mae gan hyn ddylanwad pwysig ar ba gronfeydd sydd ar gael gan fanc neu sefydliad. Mewn rhai achosion, mae yna derfyn isafswm hefyd. Ar y naill law, mae'r terfyn isaf hwn yn dibynnu ar y banc yn ogystal ag ar y gwrthrych priodol. Mae hyn yn golygu y gall fod gwahaniaethau sylweddol yma os yw'r sail yn wahanol. Gall yr isafswm buddsoddiad fod ar werth 0 hefyd. Gwahaniaeth arall yw a yw'r arian yn wrthrych neu'n wrthrych o eiddo neu'n waredu am ddim.

Gofyniad ecwiti lleiaf - Pa ffactorau y dylid eu hystyried fel cwsmer

Mae yna nifer o ffactorau sy'n bwysig ar gyfer y buddsoddiad lleiaf neu'r isafswm buddsoddiad gofyniad cyfalaf lleiafswm i'w hystyried. Yn gyntaf oll, dylech, wrth gwrs, wirio fel cwsmer y mae banciau'n darparu'r hyn sy'n cynnig. Yma dylech chi roi sylw arbennig i'r gyfradd llog yn ogystal ag, wrth gwrs, hyd y benthyciad neu'r benthyciad. Mae'n gwneud synnwyr ar hyn o bryd i gael nifer o gynigion yn uniongyrchol gan fanciau. Mae rheswm syml yn hyn. Gyda chymorth y rhain, gall un wneud cymhariaeth dda iawn ar y llaw arall hefyd a wnaed yn arbennig ar gyfer y cynigion a ystyrir yn arbennig. Yn ymarferol, gall pob cais am fenthyciad fod yn wahanol i un arall.

Sut mae gwerth y gofyniad ecwiti lleiaf posibl

Cyfrifir y gofyniad ecwiti lleiaf gan y banciau ac mae'n cyfeirio at wahanol ffactorau. Yn dibynnu ar yr hyn sy'n ymwneud â chyllido, mae'r gwerth hwn wrth gwrs yn wahanol. Dylid ystyried y dur ar gyfer y cwsmer mai'r isafswm buddsoddiad yw'r terfyn isaf iawn o ariannu'r ecwiti. Mae hyn yn golygu uwch yw'r gwerth hwn, y cynnig gorau y byddwch chi'n ei dderbyn fel cwsmer o'r banciau priodol.

Pam mae'r gofyniad ecwiti lleiaf mor bwysig?

Mae ecwiti yn hynod bwysig i fanciau am ddau reswm ac felly mae'n ffactor pwysig wrth gyfrifo cyfraddau llog. Ar y naill law, mae'r ecwiti sydd i'w fuddsoddi yn cynrychioli risg bersonol i'r cwsmer. Mae hyn yn golygu ar yr un pryd i'r banciau fod y buddsoddiad hwn hefyd wedi'i feddwl yn dda ac yn cael ei chysylltu â dadleuon pwysig. Ar y llaw arall, mae ecwiti hefyd yn cynnig cyfle i'r banciau wneud hynny swm y benthyciad i ostwng. Mae hyn yn golygu bod y risg i'r banc i golli arian yn sylweddol is na bod swm y benthyciad yn sylweddol is na gyda chyllid cyflawn.

Casgliad ar y gofyniad ecwiti lleiaf

Gyda'r crynodeb byr hwn, gallwch weld yn gyflym faint o ffactorau unigol sy'n chwarae rhan bwysig yn yr isafswm buddsoddiad. Yn ogystal, wrth gwrs, mae hefyd yn dibynnu ar y partner. Fel arfer mae'r banciau neu gwmnïau mwy. Mae buddsoddwyr, wrth gwrs, yn unig eisiau buddsoddi mewn eiddo sydd, yn ôl eu barn, hefyd yn gwneud elw. Nid yw'n dweud na fyddai'r banc na'r cwmni am daflu eu harian i mewn i'r ffenestr. Am y rheswm hwn, heblaw am faint o ecwiti, mae'r cyflwyniad o bwysigrwydd hanfodol i'r buddsoddiad priodol. Bydd hyn hefyd yn effeithio ar y gyfradd llog yn ogystal â, wrth gwrs, y cwestiwn a fydd benthyciad yn cael ei gymeradwyo ai peidio. Felly mae'n bwysig iawn eich bod chi, fel cwsmer, yn blaenoriaethu union gynllun er mwyn gwneud y prosiect mwyaf addas posibl.

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...