sedd godi

0
797
sitzerhoehung

Mae'r sedd godi ar wefusau pawb ac i fod i sicrhau bod plant yn eistedd yn iawn yn y car ac yn eistedd yn y cerbyd. Mewn cerbyd, mae'n bwysig bod y cynnydd ar gael er mwyn galluogi ataliaeth gyfforddus, sydd, yn ei dro, yn cymryd i ystyriaeth ddiogelwch ac iechyd y plant yn achos damwain. Fodd bynnag, rhaid i uchder y sedd beidio â bod yn bresennol yn y car yn unig, ond hefyd yn cael ei ddefnyddio yn y cartref. Pwy oedd yn gwybod, er enghraifft, y gellir defnyddio uchder y sedd yn dda yn y bwrdd bwyta fel y gall plentyn eistedd yn iach a sicrhau eistedd yn iach yn y bwrdd bwyta? Dyma'r union resymau pam y dylech ddelio â drychiad sedd er mwyn cynnig sefyllfa eistedd i'r plentyn mewn bywyd bob dydd, ond hefyd i gydymffurfio â'r cyfreithiau a'r rheoliadau yn y car. Yma, bydd darpar gwsmeriaid, dod yn rieni a pherthnasau yn dod o hyd i'r wybodaeth angenrheidiol, na ddylai fod ar goll yn y cyngor prynu ar gyfer drychiad sedd.

Ffeithiau sylfaenol am gynnydd sedd

Mewn gwirionedd, mae'n ddyletswydd yn y car, er enghraifft, i ganiatáu i blant hyd at flynyddoedd 12 i eistedd i lawr ar uchder y sedd. Mae hyn yn bennaf oherwydd diogelwch a'r gwregysau diogelwch ac mae hefyd o bwysigrwydd cyfreithiol. Tra yn y cartref, mae edrychiad sedd yn fwy tebygol o gefnogi cefnogaeth gorfforol dda yn y bwrdd bwyta a choginio, fel y gall yr heibio gymryd rhan yn hawdd mewn bywyd bob dydd. Am y rheswm hwn, mae'n rhaid dysgu ffeithiau sylfaenol am ddrychiad er mwyn sicrhau cysur diogelwch a chysur corfforol y plant.

Beth yw'r angen i gael sedd car?

Mae yna ddrychiadau ar wahân wedi'u seddi, sydd â ffiwsiau isofix ac maent yn fwy argymell. Oherwydd bod y cynnydd hwn ymysg y modelau gorau, fel y gwelir mewn llawer o brofion ADAC, profion eco a phrofion rhyfel sylfaen. Mae uchder y sedd yn orfodol ar gyfer plant hyd at flynyddoedd 12 yn y car. Gallwch ddewis rhwng cregyn sedd, Mae seddi plant a amrywiadau gwahanu clasurol. Gall y gymhareb perfformiad-perfformiad yn ogystal â'r opteg a'r deunyddiau amrywio ac, wrth gwrs, dylid eu prynu yn ôl eich gofynion eich hun.

Yr hyn y mae'n rhaid i sedd gadair ei chael

Pan godir y cadeirydd ar gyfer tablau, rhaid i gadeiryddion plant, ac ati, roi sylw i'r ffiws. Dylai'r heneb eistedd yn gadarn yn y sedd yma a dal i fwynhau rhyddid symudol cyfforddus. Dylai'r diogelwch fod orau rhwng coesau'r plant, oherwydd bod llithro yn aml yn broblem y cynnydd hŷn yn eistedd, ond ni ddylai'r drychiadau newydd sedd ddigwydd. Mae hefyd yn bleser cael sedd fel bwrdd bach fel y gall y plant fwyta ar eu bwrdd eu hunain.

Beth yw costau cynyddu seddau?

Mae costau'r gwahaniad yn wahanol iawn i weithgynhyrchwyr, prosesu a hyd at y nodweddion diogelwch. Gellir disgwyl bod uchder sedd da o 100 Ewro yn costio i fyny. Ar gyfer cymhareb perfformiad-pris da, dylai defnyddwyr fynd yn ôl beth bynnag, oherwydd mai'r model rhatach, y gwaeth yw'r ansawdd. Argymhellir bob amser fod model canolig rhwng 100 a 300 Euro.

Y cyngor prynu o uchder y sedd

Mae prynu sedd yn cynyddu llawer o ddefnyddwyr â phroblemau mawr, os nad ydynt yn gyfarwydd ag ef. Dyma'r rheswm pam na ddylid anwybyddu'r cyngor prynu a dylai ddangos pa mor bwysig a hawdd yw prynu sedd. Dyma lle bydd darpar brynwyr yn dysgu beth i'w ystyried cyn ei brynu a beth i'w chwilio wrth brynu.

Beth i'w ystyried cyn prynu uchder sedd

Mae yna lawer o gynhyrfu eisoes, y mae'n rhaid eu hystyried wrth brynu drychiad sedd. Wedi'r cyfan, mae defnyddwyr eisiau sicrhau bod y plant yn eistedd yn dda yn y sedd car ac ar gadair. Dyma reswm i roi sylw i'r ffactorau canlynol a gweld bod llawer o feini prawf da yn cael eu rhoi i allu siarad am ddrychiad sedd da.

 • Deunydd + llygredd yn rhad ac am ddim
 • ymarferoldeb
 • ffiws
 • Gwiriwch sêl gymeradwyaeth fel TÜV
 • Gorchuddion golchi?

Dylai'r cyngor prynu hwn fod o gymorth mawr, er mwyn symleiddio'r chwilio am gynnydd uchder sedd. Yn benodol, rhaid ystyried y deunyddiau a ph'un a ddefnyddir sylweddau niweidiol, oherwydd yna, yna, adael y bysedd ar unwaith. Mae sel y cymeradwyaeth hefyd yn argymhelliad da i warantu bod y gwahanu wedi'i ddatblygu a'i brosesu yn ôl safonau Ewropeaidd.

Gwyliwch o seddi pris isel

Nid yw "Geiz ist geil" yn ffitio yma ym mhwnc drychiad sedd mewn unrhyw fodd. Y rhatach yw'r seddi, y mwyaf gofalus ddylai fod yn ddefnyddwyr. Yn anad dim, dylid rhoi rhybudd pan fo'r codwyr eistedd yn dod o Asia. Oherwydd nad yw'n anghyffredin am sylweddau niweidiol na diffygion materol yn ogystal â phryderon diogelwch. Os, fodd bynnag, i ddod o hyd i seliau TÜV neu GS, yna nid oes unrhyw bryderon i'w mynegi.

Manteision ac anfanteision edrychiadau eistedd

Nid yw uchder y sedd yn ddyletswydd nid yn unig yn y car, ond hefyd yn y cartref fel cymorth ar gyfer cydweithio da i'w weld. Cysur, cyfleustra a diogelwch yw'r prif flaenoriaeth yn y ddau faes a sut y dylai defnyddwyr â phlant beidio â gwneud hynny? Dyna pam ei bod yn gwneud synnwyr edrych ar y manteision a'r anfanteision posibl yn fwy manwl, oherwydd yna dylai fod yn glir pam na ddylai uchder y sedd fod ar goll. Ar wahān i hyn, dylid nodi eto bod cynnydd sedd yn orfodol beth bynnag yn y car i blant hyd at flynyddoedd 12! Gall anwybyddu'r rheol hon fod yn ddrud!

Manteision cynyddu uchder sedd

P'un ai yn y car neu yn y cartref - gall uchder y sedd ddod â llawer o ansawdd bywyd wrth eistedd a rhannu'r plentyn mewn bywyd bob dydd. Dylai hyn alluogi defnyddwyr i gael gwell dealltwriaeth o'r manteision hyn, a fydd yn sail i'r model i fodel. Ond mae'r manteision cyffredinol fel a ganlyn.

 • Seddi cyfforddus
 • Safonau diogelwch uchel
 • Ar gyfer ceir yn rhannol â ffiws Isofix
 • Detholiad mawr o seddi
 • Am ran o'r cartref gyda lle i fwyta, yfed neu chwarae
 • Yn cefnogi ystum corff da

Dyma'r manteision da y gallwch chi eu cael mewn gwirionedd o'r seddi eistedd. Mae Sitzerhöhung zu Sitzhöhung yn tanategu'r rhain unwaith eto trwy brosesu deunyddiau, ansawdd a chyd.

Anfanteision drychiadau eistedd

Lle mae sglodion wedi'u plannu, sglodion yn disgyn. Mae hon yn hen ragdybiaeth, sydd fel rheol hefyd yn cael ei drosglwyddo i fyd cynhyrchion yn gyffredinol. Hynny yw, lle darganfyddir buddion, nid yw anfanteision fel arfer yn para'n hir. Dyma'r anfanteision a all ddigwydd, ond nid oes rhaid iddynt ddigwydd ar unrhyw wahaniad.

 • Gwahaniaethau pris uchel yn bosibl
 • Mae llawer iawn o seddau cost isel gydag ansawdd gwael

Nid yw'r anfanteision hyn, wrth gwrs, yn berthnasol i bob drychiad sedd, fel bod cymhariaeth uniongyrchol â'r sedd yn dangos a yw'r gymhareb perfformiad-berfformiad wedi'i gyfiawnhau neu sydd â phris isel.

Rhaid arsylwi a glanhau uchder y sedd

Rhaid glanhau uchder sedd yn hwyrach neu'n hwyrach. Mae plant weithiau'n ddiofal wrth yfed a bwyta, felly gall rhai pethau fynd yn anghywir. Os yw'n sedd wedi'i orchuddio â ffabrig, dylai'r rhain fod yn golchi ac mae'n rhaid ystyried y cyfarwyddiadau golchi. Dylai'r deunydd barhau i fod yn gludadwy, fel y gellir ystyried glendid iechyd yr hil.

Uchder sedd ar gyfer pob cais

Yn awr, mae defnyddwyr yn debygol o wybod beth i'w chwilio wrth brynu drychiad sedd. Hefyd, mae partïon â diddordeb yn gwybod nawr, wrth gwrs, beth mae nodweddion a manteision y sedd yn cynyddu yn ogystal â pha segmentau pris sydd i'w disgwyl oddeutu. Ond y prif beth yw nad yw potensial i brynu cynnydd sedd yn y dyfodol yn debygol o fod yn rhy anodd, gan fod y cyngor prynu hwn yn ddefnyddiol.

P'un ai am sedd dda yn y cartref ar y bwrdd neu fel drychiad sedd rhwymol yn y car - mae uchder y sedd yn cynyddu ymhobman. Mae eu meysydd cais amrywiol yn sicr yn crynhoi'r argymhelliad prynu a dylent ddangos eto pam fod yr uchder eistedd ar gyfer plant yn ddyletswydd ar gyfer diogelwch, cysur seddi ac agwedd gorfforol dda.

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...